Ana içeriğe atla
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dini İlimler ve İlahiyat eğitiminin bir parçasını oluşturmaktadır. Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Felsefesi, Mantık ve İslam Ahlakı çalışma alanlarını içeren bu anabilim dalı, dinin hitap ettiği insanın ve onun sosyal hayatının farklı yönlerinin din merkezli olarak ele alındığı bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle dinin anlaşılması, açıklanması, farklı yönleri ile tanınmasının yanı sıra diğer inanç biçimleri ile karşılaştırılması, insan ve toplum hayatıyla ilgili bilimlerin daha geniş bir zemine oturtulması açısından önem taşımaktadır.

Bu program ile Felsefe ve Din Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasına ve dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerinde bilimsel bir perspektifle araştırma yapılmasına imkân verilmiş olacaktır. Çünkü ilahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri mühim bir role sahiptir. Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans programıyla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Felsefe ve Din Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Modernite, sekülerizm, sanayileşme, şehirleşme, küreselleşme, çoğulculuk vb. süreçler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmiş, din alanı da bu etkinin dışında kalmamıştır. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünyada felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu kapsamda Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi ve Felsefe Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında/Avrupa’da din bilimleri alanında ortak programlar geliştirmek, AB çerçevesinde ortak programlar ve akademik faaliyetlere katılabilmek için Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü programa ihtiyaç duyulmaktadır. Zira Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Felsefe Tarihi Avrupa bilim geleneğiyle yakından ilişkili alanlardır. Dolayısıyla söz konusu bilim dallarını kapsayan Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle ilişkileri artırmaya, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlayacaktır.

Hâlen dünyada yaşananlar birtakım olaylar, dinin insan ve toplum hayatına olumlu katkılarının olduğunu, bu katkının da din konusunda bilimsel ölçütlere uygun, objektif ve nitelikli çalışmaların yapılabilmesine ve bunların sonuçlarının dikkate alınmasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Dünya barışının sağlanmasına katkı sağlayacak en önemli unsur “din”dir. Bunun başarılması din olgusunun doğru anlaşılması ve doğru anlatılmasına bağlıdır. Bunun için de dini doğru anlayan ve doğru anlatabilen insanların yetiştirilmesi gerekir. Ülkemizin de katkıda bulunduğu “Medeniyetler İttifakı"nın gerçekleşebilmesinde din adamlarının önemli katkıları olacaktır. Bu alanda yüksek lisans programının açılmasının temel nedeni dinin insan ve toplum ilişkilerinin derinlemesine ele alınarak ilahiyat eğitimine lisansüstü derecede katkı sağlayacak çalışmaların yapılmasına imkân sağlamaktır. İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdam alanlarının, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak yürütülen din hizmetleri ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli öğretim kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve İmam Hatip Liselerindeki meslek dersleri öğretmenliği alanları olduğu bilinmektedir. Ayrıca İlahiyat Fakülteleri, öncelikle kendi bünyelerinde istihdam edilecek akademik personelin yetiştiği temel kaynak konumundadır. Ülkemiz nüfusunun giderek artması, paralel olarak bu alanlarda istihdam edilecek nitelikli personele duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu kapsamda Kur’an kursu, cami, okul ve derslik sayılarındaki artışlar bu kurumlardaki görevlilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı ile bu alanlarda görev yapan görevlilerin daha nitelikli hâle gelebilmesi ve özellikle hem öğretmenlerin hem de din görevlilerinin akademik çalışmaya teşvik edilmesine; böylece kendilerini yenilemelerine din gibi hassas bir alanda bilimsel düşünme yeteneğinin kazanılmasına hizmet edecektir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yüksek din öğretimi yapan diğer lisans programlarından mezun olmak.
 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100'lük sistemde 60 ve üzeri; 4'lük sistemde 2.00 ve üzeri puan olmalıdır.
 • ALES notu (Sözel/EA) puan türünde en az 70 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
 • Yabancı Dil YDS, e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 50 olmalıdır. Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.

Alan Dışı Adaylar İçin Başvuru Şartları

 • Lisans mezunu olmak.
 • Alan dışından gelen öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
 • Lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemde 60 ve üzeri; 4'lük sistemde 2.00 ve üzeri puan olması.
 • ALES notu (Sözel/EA) puan türünde en az 70 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
 • Yabancı Dil YDS, e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 50 olmalıdır. Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.                                                                                                                                                                                         
Uluslararası Adaylar için
 • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yüksek din öğretimi yapan diğer lisans programlarından mezun olmak.
 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100'lük sistemde 70 ve üzeri; 4'lük sistemde 2.50 ve üzeri puan olmalıdır.
 • Adayların programa kabul edildikten ve kaydolduktan sonra, öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az C1 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL’dir
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Prof. Dr. Latif TOKAT

   latif.tokat@asbu.edu.tr

  +90 312 596 47 69 

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.